top of page
Below are video samples of our curriculum. On the right side are the names of the various katas.

CURRICULUM

Gokui no Iaijutsu

 • Kumo Giri no Ken

 • Hangetsu no Ken

 • Mui Ichi no Ken

 • Nu Ni no Ken

 • Seigan no Tachi

IAIJUTSU

 

Omote no Iaijutsu

 • Kusanagi no Ken

 • Nuki Tsuke no Ken

 • Nuki Uchi no Ken

 • U Ken

 • Sa Ken

 • Happo Ken

 

Tachi Ai Batto Jutsu

 • Yukiai Gyaku Nuki no Tachi

 • Zen-Go Chidori o Tachi

 • Yukiai Migi Chidori no Tachi

 • Gyaku Nuki no Tachi

 • Nuku Uchi no Tachi

Omote no Tachi

 

 • Itsutsu no Tachi

 • Nanatsu no Tachi

 • Kasumi no Tachi

 • Hakka no Tachi

Omote no Bojutsu

 

 • Seri Ai no Bo

 • Tsune Hishigi no Bo

 • Sayu no Bo

 • Kasa Hazushi no Bo

 • Hane Tsurube no Bo

 • Tate Nami no Bo

Omote no Naginatajutsu

 • Itsutsu no Naginata

 • Nanatsu no Naginata

 • Kasumi no Naginata

 • Hakka no Naginata

Gogyo no Tachi

 

 • Mitsu no Tachi

 • Yotsu no Tachi

 • In no Tachi

 • Sha no Tachi

 • Hotsu no Tachi

Ryoto

 • Eigetsu no Tachi (Nio no Kurai)

 • Suigetsu no Tachi (Tenchi no Kurai)

 • Isonami no Tachi (Fuha no Kurai)

 • Murakumo no Tachi (Sasu no Kurai)

Gokui no Kodachi

 

 • Hangetsu no Kodachi

 • Suigetsu no Kodachi

 • Seigan no Kodachi

KIHON NO KAMAE

bottom of page